Agenda 2030

Agenda 2030 och de Globala målen är en ambitiös plan för att skapa en hållbar värld, där ingen lämnas utanför. ForumCiv arbetar för att stärka civilsamhällets roll i genomförandet och uppföljningen av agendan.

Agenda 2030 gäller för alla länder, rika som fattiga. Genom den har världens länder åtagit sig att arbeta för att skapa hållbar utveckling i tre dimensioner – social, ekonomisk och miljömässig. Agendan omfattar 17 globala mål för att utrota fattigdomen, främja fredliga och inkluderande samhällen och bekämpa klimatförändringarna.

Genomförandet av Agenda 2030 kräver en stark politisk vilja, partnerskap mellan olika aktörer, finansiering samt indikatorer och statistik för uppföljning. ForumCiv arbetar för att stärka civilsamhällets roll i genomförandet och uppföljningen av Agenda 2030. Civilsamhällets delaktighet i genomförandet av Agenda 2030 är en förutsättning för att uppnå de Globala målen, och har en särskilt viktig roll för att principen om att ingen ska lämnas utanför uppfylls.

Leave no one behind

Ett av de viktigaste löftena i Agenda 2030 är åtagande om att ingen ska lämnas utanför. Världens ledare har lovat att de ska sträva efter att nå dem som är längst ifrån först. Att ingen ska lämnas utanför innebär att alla, överallt, ska kunna ta del av utvecklingens framsteg. Åtagandet handlar om att utrota extrem fattigdom, minska ojämlikheter och bekämpa diskriminering. Det har ett särskilt fokus på de fattigaste och mest utsatta människorna – de som ofta är svårast att nå.

Politik för global utveckling – ett politiskt löfte

En samstämmig politik där all politik, inte bara biståndet, bidrar till hållbar utveckling är en förutsättning för att Globala målen ska nås. ForumCiv arbetar därför för ett stärkt genomförande av Sveriges politik för global utveckling (PGU), som handlar om att politiska beslut som fattas i Sverige ska bidra till en rättvis och hållbar global utveckling och ska genomsyras av ett rättighetsperspektiv och de fattigas perspektiv på utveckling.