Demokrati och mänskliga rättigheter

ForumCiv arbetar med att försvara civilsamhällets handlingsutrymme i Sverige och ute i världen. Organisationers möjligheter att arbeta är en förutsättning för att försvara grundläggande demokratiska principer som allas lika värde och rättigheter.

Demokrati och respekt för mänskliga rättigheter är en förutsättning för en rättvis och hållbar utveckling. Samtidigt som demokrati och mänskliga rättigheter har stärkts på många håll i världen de senaste decennierna syns idag en global tillbakagång där demokratiska principer kränks och människors rättigheter hotas. I många länder ser vi hur anti-demokratiska krafter vinner mark och hur internationellt bindande konventioner ifrågasätts. Civilsamhället har på många håll blivit en stark aktör för förändring i samhället och upplevs därför av auktoritära regimer som ett hot.

Utan civilsamhället tystnar demokratin

Regeringar, men också andra aktörer som miliser, företag och organiserade kriminella grupper, använder en rad olika metoder för att tysta och förtrycka organisationer som försvarar sina rättigheter. Det handlar om allt ifrån repressiva lagstiftningar, begränsningar i att ta emot utländsk finansiering, falska åtal och förtalskampanjer till hot, våld och mord.

ForumCivs arbete handlar om att värna demokrati och mänskliga rättigheter. Vi arbetar för att utsatta människor, som försvarar demokratin och sina rättigheter, ska kunna göra sina röster hörda. ForumCiv verkar också för att svenska företag ska respektera de mänskliga rättigheterna i all sin verksamhet samt driver på för att svenskt bistånd ska stärka civilsamhället och bidra till att motverka det krympande demokratiska handlingsutrymmet.