Forum Syds enkät till riksdagspartierna

Alla riksdagspartier anser att AP-fondernas investeringar ska ske i enlighet med Sveriges internationella åtaganden rörande mänskliga rättigheter, miljö och klimat, visar en enkät från Forum Syd och nätverket Schyssta pensioner. Detta måste leda till att hållbarhet sätts före vinstmaximering i det nya regelverket som är på gång. 

En knäckfråga är också vem som ska granska investeringarna. Är det tillräckligt att AP-fonderna granskar sig själva? Schyssta pensioner har länge påpekat att det behövs ett oberoende hållbarhetsråd, som kan bistå vid granskning och utvärdering av måluppfyllelse. 


Det här är Forum Syds frågor som partierna har besvarat:

1. Anser ni att AP-fondernas investeringar ska ske i enlighet med Sveriges internationella åtaganden rörande mänskliga rättigheter, miljö och klimat?

2. Har ert parti antagit ett mål för de statliga AP-fondernas investeringar? I så fall, hur lyder det?

3. Vilka är era två främsta åtgärder för att säkerställa att AP-fondernas medel placeras i hållbara investeringar?

 

Centerpartiet

Fråga 1: Ja.

Fråga 2:  Centerpartiet vill att pensionerna ska klimatsäkras genom att sälja av tillgångar i fossil energi. Det är viktigt av ekonomiska skäl för att pensionerna inte ska tappa i värde. Centerpartiet deltog även i den pensionsöverenskommelse som föreslog att ändra placeringsreglerna för första – fjärde AP-fonden. Där skrevs bland annat att förvaltningen ska fästa särskild vikt vid hur en hållbar utveckling kan främjas, utan att göra avkall på det övergripande målet om hög avkastning.

Fråga 3: Som nämndes ovan är det framförallt via placeringsreglerna åtgärder kan genomföras. Det viktigaste politiken i övrigt kan göra är att skapa förutsättningar för individer och företag att investera fossilfritt och att skapa en medvetenhet om hållbara investeringar. Det är också viktigt att inte fastna enbart i fossilfrihet, hållbarhetsfrågorna är mycket bredare än så. Andra miljö- och hållbarhetsmål behöver också uppmärksammas och tas hänsyn till. 

Kristdemokraterna

Fråga 1: Ja, FN:s globala mål för hållbar utveckling stakar ut vägen för hur alla deltagande länder tillsammans ska nå upp till en bättre och mer hållbar utveckling. Dessa mål bör genomsyra även AP-fondernas placeringar.

Fråga 2: Kristdemokraterna anser att AP-fonderna ska leva upp till Hållbarhetskriterierna. Fonderna ska förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande.

Fråga 3: Vid förvaltningen ska vikt fästas vid hur en hållbar utveckling kan främjas utan att det görs avkall på det övergripande målet för placeringsverksamheten. Vidare ska Första–Fjärde AP-fonderna samverka genom att ta fram en gemensam värdegrund för förvaltningen, gemensamma riktlinjer för redovisning av hur målet har uppnåtts och gemensamma riktlinjer för vilka tillgångar som fondmedel inte bör placeras i.

Liberalerna

Fråga 1: Ja.

Fråga 2: Som liberaler anser vi inte att staten ska styra finanssektorn. Det överordnade målet för AP-fonden är dock att säkra svenska pensionssystemets stabilitet och då måste god avkastning vara prioriterat. Ekonomiska styrmedel ska här liksom annars vara både långsiktiga och teknikneutrala.

Fråga 3: 4e AP-fonden är ett bra exempel på att det går att förena klimatansvar med god avkastning, och vi ser framför oss att denna riktning blir tydligare under de kommande 5-10 åren. Med Liberalernas politik ska den som smutsar ner betala mer, vilket kommer att öka incitamenten för gröna investeringar istället för investeringar i sådant som skadar klimatet, t.ex. fossil energi. På samma sätt arbetar vi för att svensk utrikespolitik och vårt utvecklingssamarbete måste ha ett tydligt fokus på demokrati och mänskliga rättigheter, inte bara vad gäller finansbranschen. Nu senast har vi till exempel drivit igenom att barnkonventionen blivit lag i Sverige, vilket i viss mån påverkar AP-fondernas handlingsutrymme.

Miljöpartiet

Fråga 1: Ja.

Fråga 2: Pensionspengarna ska investeras med ett långsiktigt perspektiv för klimat och miljö samt i enlighet med den samhällsutveckling vi önskar.

Fråga 3: För det första, med den nya AP-fondslagstiftningen (som ligger på riksdagens bord) ska AP-fonderna utveckla en värdegrund som tar sin utgångspunkt internationella konventioner som Sveriges skrivit under. Detta inkluderar Parisavtalet. För det andra, det här arbetet ska sedan användas för att stärka kontrollen över fondernas placeringar. I ett första steg ska AP-fonderna i AP-fondsskrivelsen avkrävas svar på hur de ämnar leva upp till Parisavtalets mål om att hålla temperaturen så långt under två grader som möjligt.

Moderaterna

Fråga 1: Ja.

Fråga 2: Vi är en del av överenskommelsen i pensionsgruppen, där partierna som ingår kommit fram till att placeringsreglerna ska moderniseras. Det övergripande målet ligger dock fast – en god avkastning på de fonderade medlen så att det finns tillräckliga medel för att betala ut pensioner i framtiden. 

Fråga 3: För det första handlar det om att ha bra placeringsregler och för det andra att löpande följa upp och granska så att fonderna följer reglerna och förvaltar kapitalet på ett ansvarsfullt sätt. 

Socialdemokraterna

Fråga 1: Ja.

Fråga 2: Vi tycker att det övergripande målet för AP-fonderna ska ligga fast, det vill säga att avkastningen ska vara så hög som möjligt i förhållande till risken. 

Fråga 3: I propositionen om ändrade regler för första till fjärde AP-fonden föreslås att fonderna ska ta fram strategier för att säkra en ansvarsfull förvaltning, vilket är ett förtydligande av ett arbete som delvis redan sker. Det är viktigt att man fortsätter följa upp fondernas arbete med hållbarhets- och sociala frågor i den årliga redovisningen för att sådana aspekter ska vara en självklar del vid förvaltningen.  

Sverigedemokraterna

Fråga 1: Ja.

Fråga 2: Första-fjärde AP fondens investeringar bör ske på ett etiskt och utvecklande sätt med en grundlig analys av att investeringsobjekten uppfyller kraven lagkrav och regler. AP-fonderna ska syfta till att säkra en god förvaltning av svenska folkets pensioner snarare än som politiskt redskap för sittande (och framtida) regerings politik.

Fråga 3: Främja en god transparens med kontinuerlig uppföljning och allmän utbildning kring AP-fondernas funktion och privatekonomiska vikt samt upprätthålla en kontinuerlig analys av eventuellt överträdelser av investeringsobjektens uppfyllnad av etiskt försvarbara beslut inom ex mänskliga rättigheter.

Vänsterpartiet

Fråga 1: Ja.

Fråga 2: Vi vill använda AP-fonderna till produktiva och samhällsnyttiga investeringar. AP-fonderna måste upphöra med fossila placeringar och respektera Sveriges internationella åtaganden när det gäller mänskliga rättigheter, miljö och klimat. Detta är något som vi lyft i riksdagen samt har med i vår valplattform. 

Fråga 3: Vi vill ha nya placeringsdirektiv som uttryckligen kräver att de fossila innehaven ska avinvesteras och att placeringarna ska vara inom ramen för svenska miljö- och klimatmål, Parisavtalet och andra relevanta internationella avtal.