EaP Nätverket stärker civilsamhället röst i Sveriges nya EaP-strategi

Nyhet - 2021-05-04
När Sveriges utvecklingsstrategi för samarbetet med Östra Partnerskapsregionen ska utformas är det viktigt att civilsamhällets röst inkluderas tidigt i processen. Detta är någonting som ForumCivs EaP Nätverk aktivt arbetat för att möjliggöra i en digital konsultation mellan givare och representanter från civilsamhället i regionen. 
Karta över Europa med länderna inom Östliga partnerskapet markerade i gult. I bakgrunden syns människor under en demonstration.
Östra Partnerskapsregionen ligger i Östra Europa, utanför EUs gränser och består av de 6 länderna; Moldavien, Ukraina, Belarus, Georgien, Armenien och Azerbajdzjan. De har alla en historia av att tillhöra forna Sovjetunionen men är nu i ökat samarbete och relationsskapande med EU.

Vad innebär en strategi för Östra Partnerskapsregionen? 

Hur svenska givare ska stötta och samarbeta med olika länder och regioner bestäms i strategier som beslutas av UD. När det gäller de sex länderna i Östra Partnerskapsregionen (Ukraina, Moldavien, Belarus, Armenien, Georgien och Azerbajdzjan) så har dessa länder tidigare tillhört en strategi tillsammans med länderna i Västra Balkan och Turkiet. För att kunna utforma samarbetet mer fokuserat och anpassa till lokala behov ska UD nu separera strategierna. Strategin för Östra Partnerskapsregionen ska täcka en 7-årsperiod och inkluderar svenska givare som Sida, Svenska Institutet (SI) och Folke Bernadotteakademin (FBA).  

Strategin kommer att ha fyra målområden:

  1. Mänskliga rättigheter, demokrati, rättsstatens principer och jämställdhet.
  2. Inkluderande ekonomisk utveckling.
  3. Miljö- och klimatmässigt hållbar utveckling, inklusive biologisk mångfald och hållbart nyttjande av naturresurser. 
  4. Fredliga och inkluderande samhällen.  

Viktigt att inkludera civilsamhällets röst 

Eftersom denna nya utvecklingsstrategi kommer att påverka situationen för civilsamhället i regionen i stor utsträckning är det viktigt att röster från civilsamhället uppmärksammas och inkluderas i strategin. För att säkerställa att civilsamhällets perspektiv hörsammades under utformningsprocessen av strategin tog EaP Nätverket initiativ att bjuda in svenska civilsamhällesorganisationer med erfarenhet av att arbeta i och med Östra Partnerskapsregionen, tillsammans med deras lokala samarbetspartners, till en digital konsultation där de kunde ge direkt input till representanter från Sida, UD, SI och FBA.

Statspropaganda och falska nyheter är vida spritt och det är därför viktigt att fortsätta stödja oberoende media och journalister.

Konsultationsmötet fokuserade på vilka behov som existerar i regionen och vilka metoder, verktyg och strategier som kan användas för att möta dessa behov. De gav även input och rekommendationer på hur Sverige ska utforma strategin för att lyckas göra den så inkluderande som möjligt och säkerställa att alla grupper av samhället nås.  

– Ett intersektionellt perspektiv i teman och beslut är viktigt för att kunna förstå lagren av kränkningar och diskriminering människor kan möta i ett samhälle, och nödvändig för att strategin ska kunna bli så inkluderande som möjligt, sa en utav nätverksdeltagarna. 

Slutligen diskuterades även vilka länkar och brister som finns mellan de fyra målområdena i strategin och hur strategin på ett praktiskt och hållbart sätt ska kunna säkerställa att vissa ämnen genomsyrar alla målområden. 

– Digital säkerhet är av högsta prioritet och behöver stora investeringar. Digitala attacker på kvinnliga människorättsförsvarare och feministiska rörelser är en av anledningarna för bakslagen på demokrati, jämlikhet och mänskliga rättigheter i regionen, påpekade en annan nätverksmedlem.  

– Statspropaganda och falska nyheter är vida spritt och det är därför viktigt att fortsätta stödja oberoende media och journalister, la ytterligare en nätverksdeltagare till. 

Vad är Östliga partnerskapet?

Östliga partnerskapet (också känt under akronymen EaP, Eastern Partnership) är en del av EU:s grannskapspolitik och spelar en central roll i att fördjupa EU:s relationer med länderna Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Belarus. Sverige var det land som tillsammans med Polen 2009 initierade att EU skulle arbeta med denna region som en gemensam grannskapspolicy. Syftet är att stärka partnerländernas politiska associering och ekonomiska integration med EU, bland annat genom handelsavtal och samarbete inom olika sakområden. EU och de sex länderna i Östra Partnerskapsregionen arbetar även gemensamt för att etablera reformer för att stärka rättigheter och friheter i regionen och öka regionalt samarbete. 

Miniatyr
Vad är EaP-nätverket?

Det svenska civilsamhällets Nätverk för Östra Partnerskapsregionen och Ryssland (förkortat EaP-Nätverket) koordineras av ForumCiv och består av svenska civilsamhällesorganisationer som jobbar med att stärka mänskliga rättigheter, hållbar utveckling, anti-diskriminering samt demokrati för och/eller i Östliga Partnerskapsregionen och Ryssland. Syftet med nätverket är att öka samarbete, bygga kapacitet samt bedriva gemensamt påverkansarbete riktat mot regeringar och relevanta EU institutioner. 

Other recent articles

Bok med titeln biståndsnördens ordlista ligger uppslagen med ryggen uppåt på en bordskant.
Nyhet - 2024-06-11

Biståndsnördens ordlista

Vad är rättighetsbaserat arbete? Vad betyder multilateralt bistånd? Vi reder ut några av begreppen som används i debatten kring internationellt bistånd.

Tobias Billström i blå kostym på en presskonferens i riksdagen. Skärmdump på artikel i Altinget.
Debatt - 2024-05-20

Tre medskick inför din resa, Billström

I dagarna reser du i egenskap av Sveriges utrikesminister till Israel och Palestina. Resan är ett viktigt tillfälle för ministern att samtala med olika aktörer och att tydliggöra Sveriges ståndpunkter...