Migrationsdebatten behöver nyanseras

Nyhet - 2018-05-02
En kunskapsunderbyggd debatt där både utmaningar och möjligheter lyfts, tydligare distinktioner mellan olika migrationstyper och en bättre förståelse för diasporans roll efterfrågades av deltagarna på Forum Syd och Qandils seminarium om sambanden mellan migration och utveckling.
Paneldeltagarna sitter tillsammans i Forum Syds lokaler.
I panelen satt Kristof Tamas (Delmi), Jesper Bjarnesen (Nordiska Afrikainstitutet) och Zahra Sheikh Ahmed (Forum Syd).

Den 24 april anordnade Forum Syd tillsammans med Qandil ett seminarium om migration och dess relation till utveckling. Moderatorn Daniel Madhani, Qandils generalsekreterare, inledde med att understryka vikten av att nyansera och intellektualisera migrationsfrågan, inte minst då den kommer att spela en central roll i valet.

Behovet av en allmän diskussion där migration kan belysas ur flera synvinklar, där vi kan prata om olika sidor av fenomenet och där argumenten byggs på kunskap snarare än på känslor och sökandet efter enkla svar framhölls av samtliga deltagare. T.ex. tog Jesper Bjarnesen, forskare på Nordiska Afrikainstitutet, upp det ensidiga porträtterandet av invandring som ett problem och ett hot, illustrerat med det danska exemplet där åtstramningar i flyktingpolitiken firades med tårta.

- Invandringen har politiserats dramatiskt, betonade Bjarnesen. I ett sådant sammanhang blir det än mer viktigt att bidra med perspektiv och att även kunna visa på positiva aspekter.

Delmis kanslichef Kristof Tamas med text på bilden som säger "distinktioner, internationella utblickar och diasporans roll behövs i debatten om migration".
Delmis kanslichef Kristof Tamas.

 

Migration gynnar både ursprungsland och destinationsland - men åtgärder krävs
Under Delmis kanslichef Kristof Tamas redogörelse för den senaste migrationsforskningen lyftes just potentiellt positiva effekter såväl som utmaningar. De studier han presenterade visade exempelvis på att Sverige har fått en gynnsammare demografisk sammansättning - vilket skapar bättre förutsättningar för tillväxt - till följd av 2000-talets relativt höga invandring. De visade dock också på att utrikesfödda människor står inför svåra barriärer vad gäller att ta sig in på arbetsmarknaden, vilket innebär en risk för att förutsättningarna inte tas tillvara.

 

Även i ursprungslandet kan migranter göra viktiga bidrag för utveckling i form av remitteringar eller aktiviteter inom diasporan, vilket Tamas illustrerade med exempel från Etiopien och Somalia. Han underströk att även sådana bidrag behöver möjliggöras, t.ex. genom sänkta remitteringskostnader.

 

Distinktioner, internationella utblickar och diasporans roll behövs i debatten
I ett panelsamtal mellan Kristof Tamas, Jesper Bjarnesen och Zahra Sheikh Ahmed, program officer på Forum Syds SSBP-program, diskuterades migration och utveckling ur flera perspektiv. Bjarnesen talade om den allmänna debatten, och menade att denna tenderar att vara homogeniserande då distinktioner mellan olika typer av migration saknas. 

 

Jesper Bjarnesen underströk att sådana distinktioner är viktiga då mottagarländers humanitära ansvar gentemot människor på flykt är ett argument i sin egen rätt som bör hållas åtskilt från utvecklingsresonemang. Dock framhöll han att även den som har migrerat ofrivilligt har kapacitet att producera och att en resa kan utvecklas i flera steg, varför stereotypa bilder som ”sårbar flykting” kontra ”lyckad migrant” inte heller får styra och bli till permanenta epitet.

 

Zahra Sheikh Ahmed menade att diasporans potential för påverkan i ursprungslandet behöver belysas mer. Hon betonade att diasporan är en unik aktör som kan göra stora bidrag, och som har många viktiga fördelar. Exempel på sådana är kännedom om ursprungslandets språk och kultur samt kunskap om, och förståelse för, lokala kontexter.

 

- Utöver de kunskaps- och erfarenhetsbaserade fördelarna är diasporans medlemmar dessutom ofta personligt engagerade i ursprungslandets utveckling. De brinner för det, de vill påverka, underströk Zahra Sheikh Ahmed.

 

Zahra Sheikh Ahmed tog även upp migranters situation i Sverige, och menade att den utbredda diskrimineringen mot många grupper måste adresseras, diskuteras och motarbetas för att integration ska bli möjlig och för att alla ska få tillgång till samma livschanser.

 

Migration är ett högst komplext och mångfacetterat fenomen som kan påverka både ursprungsland och destinationsland på en mängd olika sätt. Migrationsdebatten kräver rimligtvis en lika mångfacetterad diskussion där alla dess sidor kan inrymmas.

 

Studier som togs upp var:
Invandringens effekter på Sveriges ekonomiska utveckling av Bo Malmberg
Integrationspolitik och arbetsmarknad av Patrick Joyce
Migration inom och från Afrika av Aderanti Adepoju
Den svensksomaliska diasporans engagemang i utvecklingsarbete och katastrofhjälp i Somalia av Nauja Kleist
(Statistik från delmi.se)

 

Other recent articles

Khady talar till publiken från en scen. Bakom henne hänger en vepa med texten people and power.
Nyhet - 2024-07-04

People & Power - en festival för civilsamhället

People & Power festivalen är tillbaka! Få en inblick i världsläget för demokratin och människors rättigheter tillsammans med det svenska civilsamhället. Biljetterna till årets upplaga släpps 20...

Ulf Kristersson i blåkostym med blå slips under en presskonferens. Till vänster en skärmdump på debattartikeln i Altinget
Debatt - 2024-06-13

Ni kan bättre, regeringen!

Sveriges globala politik har hamnat ur kurs. En granskning som 50 organisationer står bakom visar att regeringen inom hälften av de undersökta områdena motarbetar sina egna åtaganden om att bidra till...

Bok med titeln biståndsnördens ordlista ligger uppslagen med ryggen uppåt på en bordskant.
Nyhet - 2024-06-11

Biståndsnördens ordlista

Vad är rättighetsbaserat arbete? Vad betyder multilateralt bistånd? Vi reder ut några av begreppen som används i debatten kring internationellt bistånd.