Ökat stöd till civilsamhället i biståndsbudgeten

Nyhet - 2021-09-20
I regeringens budget för 2022 ligger enprocentsmålet fast. Biståndet ökar och även stödet genom svenska civilsamhällsorganisationer har höjts något.
Finansminister Magdalena Andersson håller i budgetpropositionen för år 2022.
Finansminister Magdalena Andersson håller i budgetpropositionen. Civilsamhället får ökat stöd i biståndsbudgeten 2022. Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet

Ökningen är en viktig signal om vikten av det svenska civilsamhällets roll i biståndet men anslaget kommer att behöva fortsätta öka för att möta de växande behoven.

Biståndsbudgeten för 2022 uppgår till 57,4 miljarder kronor vilket motsvarar 1 procent av beräknad BNI. Det är en ökning med 5 miljarder jämfört med 2021. Hanteringen av pandemin är i fortsatt fokus under 2022. Regeringen avsätter 2,1 miljarder för att finansiera ökad tillgång till vaccin mot covid-19 i låg- och medelinkomstländer, både genom att donera överskott av doser och genom bidrag till Covax.

Ökning av stödet till civilsamhället

Stödet genom svenska organisationer i det civila samhället ökar med 80 miljoner och uppgår till 1 955 miljoner 2022. 

- Det är en liten men välkommen ökning efter att stödet har legat på samma nivå i flera år trots de ökade utmaningarna som organisationer står inför i många länder där den demokratiska situationen förvärras. Ökningen är en viktig signal om vikten av det svenska civilsamhällets roll i biståndet men anslaget kommer att behöva fortsätta öka för att möta de växande behoven, säger Anna Stenvinkel, generalsekreterare, ForumCiv. 

Fortsatt demokratifokus i biståndsbudgeten

Regeringen fortsätter att prioritera satsningar inom mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Fokus på främjande och skydd av rättsstatens principer ökar, främst genom institutioner som möjliggör deltagande, ansvarsutkrävande och tillgång till rättvisa. Stödet till försvarare av mänskliga rättigheter, fackliga företrädare samt civilsamhällesorganisationer fortsätter. 

Sida tilldelas ytterligare drygt en miljard kronor jämfört med 2021, medel som ska användas för att säkerställa hållbar och inkluderande återhämtning och omställning i ljuset av pandemin. Fokus ska sättas på att förverkliga regeringens satsningar på demokrati samt klimat och biologisk mångfald. Däremot görs ingen ökning av anslaget för Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Anslagen till några regionala och bilaterala strategier ökar, där den största ökningen är till strategierna för Afrika. 

Minskade avräkningarna även 2022

Avräkningarna för asylmottagande uppgår till 1,16 miljarder kronor för 2022. Det är en minskning med ca 230 miljoner kronor jämfört med budgetpropositionen för 2021. Samtidigt återinförs drygt 432 miljoner kronor till biståndsbudgeten för 2021 i regeringens höständringsbudget. Detta till följd av att antalet asylsökande väntas bli lägre på grund av pandemin. 

Mer aktuellt

Text: Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina
Nyhet - 2024-02-21

Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina

Efter sin granskning ser Sida nu inga hinder för myndigheten att återuppta stödet till Palestina. Vi har frågat våra medlemmar med verksamhet i landet om hur de ser på det fortfarande frysta...

Demonstration på Götgatan i Stockholm. Människor med skyltar. En har texten climate inequality kills.. Text
Nyhet - 2024-02-21

Vad tycker svenska folket om bistånd?

Svenskarna vill ha mer bistånd och tror på civilsamhället! Vi sammanfattar delar av Sidas årliga undersökning Opinion om biståndet 2023.