Öppet brev till regeringen: Äventyra inte civilsamhällets möjligheter att verka

Debatt - 2024-01-16
Regeringen säger att de genom biståndet vill stärka stödet till civilsamhället och till människorätts- och demokratiförsvarare. Med högre krav på egen insamling riskerar regeringen motsatt effekt, skriver 40 organisationer.

Brevet skickades till biståndsminister Johan Forssell, den 16 januari 2024.

Regeringens reformagenda avser att bidra till ett starkt civilsamhälle och stödja organisationer, demokratirörelser, aktörer och nätverk som står upp för mänskliga fri- och rättigheter, samt bevakar och slår vakt om demokrati och rättsstatens principer. Regeringen säger sig också vilja öka stödet till människorätts- och demokratiförsvarare. Signaler vi får om kommande beslut kring “Strategin för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället” (“CSO-strategin”) påvisar nu motsatsen.  

CSO-strategin är den enda strategin som huvudsakligen fokuserar på civilsamhället i sin egen rätt, och som utgår från att långsiktigt bygga ett hållbart och oberoende civilsamhälle som ett fundament för demokratisering och människors förutsättningar att ta sig ur fattigdom och förtryck. Strategin möjliggör ett anpassat och pluralistiskt stärkande av civilsamhället i utsatta kontexter, genom att jobba med, och inte för, civilsamhället utifrån olika perspektiv, kunskaper och erfarenheter. Anslaget utgör en ekonomisk grundsten för de samarbetspartners som utför ett långsiktigt svenskt utvecklingssamarbete, genom lokal förankring och närvaro. Ändringar i CSO-strategin kommer direkt beröra verksamheten och villkoren för ett stort antal civilsamhällsorganisationer, globalt och i Sverige.  

I regleringsbrevet 2024 till Sida konstateras att beslut om CSO-strategin ska tas i januari 2024. Enligt de Gemensamma Åtaganden (GÅ) ska regeringen samråda med berörda civilsamhällesorganisationer inför övergripande och principiella beslut om den svenska biståndspolitiken, och inför förestående förändringar i politiken som direkt berör civilsamhällsorganisationernas verksamhet och villkor. Dessutom står det uttryckligen i GÅ att regeringen ska samråda med berörda civilsamhällesorganisationer i ett tidigt skede när strategier ska utarbetas. Konsultationer kring CSO-strategin skedde med den tidigare regeringen under 2021, men sedan den nya regeringen tillträdde med en ny biståndspolitik har inget samråd skett. Detta är ett allvarligt avsteg från den överenskomna arbetsordning som regeringen och civilsamhällets organisationer enats om.  

I det samråd som skedde 2021 bidrog civilsamhället med många inspel till förbättring av CSO-strategin. Dessa inspel förblir relevanta och vi hoppas att regeringen tagit del av dessa i framtagandet av en ny strategi. En fråga som inte diskuterades närmare då, och som enligt uppgift diskuteras nu är förändringar i egeninsatsen. I gällande CSO-strategi krävs en egeninsats på 5, respektive 10 procent, som ska utgöras av kontanta medel insamlade i Sverige. Enligt information som vi har fått ta del av, i brist på dialog direkt med regeringen, diskuteras en egeninsats på 20 procent. Utan att ha haft tillgång till regeringens motivering och konsekvensanalys av ett sådant förslag kan vi snabbt konstatera att det skulle få allvarliga konsekvenser för civilsamhällesorganisationers och Sidas arbete, och därmed för genomförandet av strategin.

Insamlingsinsatser är resurskrävande och framgången beror på många faktorer som inte nödvändigtvis kopplar till organisationens resultat i relation till biståndsmålet. Insamlingsinsatser tar lång tid att bygga upp och resultatet är oförutsägbart inte minst i ekonomiskt utmanande tider som dessa. Med varje procent som egeninsatsen ökas, riskerar antalet organisationer som klarar att möta den att krympa. En kraftig höjning av egeninsatsen skulle innebära att många små samarbetspartners slås ut helt, medan större samarbetspartners drastiskt skulle behöva begränsa sin insats inom CSO-strategin. Ju snabbare denna förändring fasas in, desto större blir konsekvenser för demokratiarbetet och den omfattande och viktiga delen av svenskt utvecklingssamarbete som utförs med civilsamhället som aktör.    

Med detta brev vill vi härmed understryka vikten av att utreda konsekvenserna av en förändrad egeninsats innan några eventuella förändringar beslutas.  

Underskrifter

 1. Erik Lysén, chef Act Svenska kyrkan
 2. Louise Lindfors, generalsekreterare, Afrikagrupperna
 3. Brian Kelly, generalsekreterare, Artikel2
 4. Martina Hibell, generalsekreterare, Barnfonden
 5. Catherine Isaksson, generalsekreterare, CIS – Centerpartiets Internationella Stiftelse
 6. Farhad Mazi Esfahani, generalsekreterare, Clowner utan Gränser
 7. Mattias Brunander, generalsekreterare, Diakonia
 8. Ulrika Strand, generalsekreterare, Fonden för mänskliga rättigheter
 9. Anna Stenvinkel, generalsekreterare, ForumCiv
 10. Sonja Markovic, ordförande, Framtidsjorden
 11. Malin Nilsson, generalsekreterare, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF
 12. Johanna Davén, generalsekreterare, IOGT-NTO Movement
 13. Alexander Clemenson, generalsekreterare, KFUM Sverige
 14. Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare, Kristna Fredsrörelsen
 15. Catalina Rodriguez Näsman, ordförande, Latinamerikagrupperna
 16. Noura Berrouba, ordförande, LSU
 17. Mehmet Kaplan, generalsekreterare, Muslim Aid Sweden
 18. Jesper Hansén, generalsekreterare, MyRight
 19. Shahab Ahmadian, ordförande, MÄN
 20. Karin Lexén, generalsekreterare, Naturskyddsföreningen
 21. Anna Sundström, generalsekreterare Olof Palmes Internationella Center
 22. Anette Uddqvist, kanslichef Operation 1325
 23. Henrik Carlborg, ordförande Palestinagrupperna i Sverige
 24. Niclas Lindgren, direktor PMU
 25. Paul Carlsson, ordförande, Praktisk solidaritet
 26. Sofia Breitholtz, vd Reach for Change
 27. Peter Sidlund Ponkala, förbundsordförande, RFSL
 28. Åsa Regnér, generalsekreterare, Rädda Barnen
 29. Charlotta Norrby, generalsekreterare SMR
 30. Isabella Holmquist, styrelseordförande, Svalorna Indien Bangladesh
 31. Linn Thullberg, styrelseordförande, Svalorna Latinamerika
 32. Annelie Börjesson, ordförande, Svenska FN-förbundet
 33. Jan Strömdahl, ordförande, Svenska Västsaharakommittén
 34. Alice Blondel, kanslichef, Swedwatch
 35. Maria Nyberg, generalsekreterare Union to Union
 36. Johanna Eliasson, ordförande, Vänsterns Internationella Forum
 37. Anna Tibblin, generalsekreterare, We Effect
 38. Gustaf Lind, generalsekreterare, WWF Sverige
 39. Paulina Kluge, tf kanslichef, Östgruppen
 40. Patrik Schröder, samordnare civilsamhällesfrågor, Fremia

Other recent articles

Ulf Kristersson i blåkostym med blå slips under en presskonferens. Till vänster en skärmdump på debattartikeln i Altinget
Debatt - 2024-06-13

Ni kan bättre, regeringen!

Sveriges globala politik har hamnat ur kurs. En granskning som 50 organisationer står bakom visar att regeringen inom hälften av de undersökta områdena motarbetar sina egna åtaganden om att bidra till...

Bok med titeln biståndsnördens ordlista ligger uppslagen med ryggen uppåt på en bordskant.
Nyhet - 2024-06-11

Biståndsnördens ordlista

Vad är rättighetsbaserat arbete? Vad betyder multilateralt bistånd? Vi reder ut några av begreppen som används i debatten kring internationellt bistånd.