Regeringen måste ta sitt ansvar – skärp hållbarhetskraven för AP-fonderna

Nyhet - 2022-01-27
Det är uppenbart att hållbarhetskraven i regelverket för AP-fonderna är otillräckliga. Trots att den nya lagen för Första–Fjärde AP-fonderna funnits på plats i tre år så har fonderna fortfarande en mängd investeringar som kränker mänskliga rättigheter och förstör miljön. Detta bör vara en prioriterad fråga för finansmarknadsministern Max Elger, skriver vi tillsammans med 12 civilsamhällesorganisationer i Altinget.

 

Kärnvapen

Enligt en rapport av Svenska Läkare mot Kärnvapen har Tredje AP-fonden över en miljard kronor investerade i bolag som är involverade i produktion av kärnvapen. Samtidigt har Första, Andra och Fjärde AP-fonderna valt att sälja sina innehav i kärnvapenbolag. Självklart borde även Tredje AP-fonden göra det. Det är helt oacceptabelt att en statlig pensionsfond investerar i massförstörelsevapen.

Folkrättsbrott

Tre av fem AP-fonder, AP3, AP4 och AP7, har investeringar i Lundin Energy (tidigare Lundin Oil) till ett värde av 284 miljoner kronor. Företrädare för företaget står nu åtalade för medhjälp till folkrättsbrott i Sudan. De misstänks ha medverkat till att den dåvarande sudanesiska regimen begick krigsförbrytelser i syfte att säkra bolagets oljeverksamhet i södra Sudan.

Rapporter visar att omkring 12 000 människor miste livet och 160 000 drevs på flykt. Det kan inte vara förenligt med lagens krav på att ”förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar” att placera statliga pensionspengar i företag som är åtalade för folkrättsbrott.

Fossila bränslen

Trots den akuta klimatkrisen och uppmaningar till finansmarknadens aktörer att ta sitt ansvar, så har flera AP-fonder fortfarande betydande innehav i fossilbolag. Sjunde AP-fonden sticker ut med investeringar på 11 miljarder i 60 av världens 200 största fossila bolag inklusive över 350 miljoner kronor i den saudiska diktaturens statliga oljebolag Saudi Aramco. Första och Andra AP-fonden har sålt av sina fossila innehav, men Tredje och Fjärde AP-fonden hade vid senaste årsredovisningen fossila investeringar som överstiger två miljarder kronor vardera.

Vid klimatmötet i Glasgow nyligen undertecknade Sverige ett initiativ om ett stopp för statligt stöd till fossil verksamhet senast 2022. Detta måste naturligtvis också omfatta AP-fonderna.

Regnskogsskövling

Skövlingen av Amazonas eskalerar och det senaste året var avskogningen den största på femton år. AP-fonderna har investeringar i flera företag, bland annat inom kött- och sojaindustrin i Brasilien, med kopplingar till skogsskövlingen. AP-fonderna har också investeringar i bolag som har ödelagt regnskog i Indonesien och Malaysia för att anlägga oljepalmsplantager. Skövlingen av skog för att göra plats för betesmarker eller storskaliga plantager har förödande effekter för hela ekosystemet lokalt och långtgående klimateffekter globalt.

Människorättskränkningar

AP-fonderna har investeringar i företag som är involverade i stora fossilgasprojekt i Moçambique, med allvarliga effekter för klimatet och den marina miljön liksom tvångsförflyttningar av lokalbefolkningen. Ett annat exempel är Latinamerikas största kolgruva Cerrejón i Colombia som har anmälts till OECD:s kontaktpunkter för allvarliga övergrepp mot mänskliga rättigheter och omfattande miljöförstöring. AP-fonderna har investeringar i bolaget som äger kolgruvan.

Nu kommer också rapporter om att Andra AP-fonden genom köp av statsobligationer lånat ut pengar till 11 diktaturer, däribland Kazakstan, Bahrain och Gabon – alla länder med allvarliga kränkningar av politiska och mänskliga rättigheter.

Överordnat hållbarhetsmålen

Svenska folket kan inte välja bort Första–Fjärde AP-fonderna. I lagen för dessa fonder, som började gälla 1 januari 2019, infördes krav på att fondmedlen ska förvaltas på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Men ett problem är att det övergripande målet för pensionsfonderna, att skapa en långsiktigt hög avkastning, är överordnat målen om hållbara investeringar. Detta bäddar för uppenbara målkonflikter. Hållbarhetskraven måste vara grundförutsättningar för AP-fondernas kapitalförvaltning och bör vara överordnade avkastningsmålet.

Ett annat problem är att Sjätte och Sjunde AP-fonderna fram tills nu inte omfattats av lagstiftade hållbarhetskrav. Detta är inte rimligt. Alla AP-fonder bör omfattas av samma krav, vilket också Riksrevisionen påpekade i sin granskning före sommaren. Vi välkomnar därför att förslag till regelverk för Sjätte och Sjunde AP-fonden nu är på gång, men vi blir oroade när vi ser att målet om hög avkastning även här är överordnat hållbarhetsmålen.

Inrätta ett hållbarhetsråd

AP-fonderna förvaltar runt 2 400 miljarder kronor. Detta är ett betydande belopp och medför ett stort ansvar. Regeringen behöver nu en gång för alla säkerställa hållbara pensionsfonder:

  • Skärp regelverket för Första–Fjärde AP-fonderna. Lagkraven behöver tydligt omfatta efterlevnad av internationella konventioner, Parisavtalet, globala klimatmål med mera. Lagen bör också förtydliga att hållbarhetskraven ska vara överordnade avkastningsmålet.
  • Inför hållbarhetskrav för Sjätte och Sjunde AP-fonden. Processen med skarpa och tydliga regelverk även för Sjätte och Sjunde AP-fonderna har avstannat och behöver skyndas på.
  • Inrätta ett oberoende hållbarhetsråd för AP-fonderna. Dagens interna Etikråd har inte lyckats förhindra problematiska investeringar. Ett oberoende råd bör inrättas som ska bistå vid granskning av investeringar och utvärdering av måluppfyllelse, där expertis från civilsamhället, finanssektorn och den akademiska världen bör ingå.

Nästa gång det orangea pensionskuvertet dimper ner i brevlådan ska inte svenska folket behöva fundera på om deras pensionspengar kränker mänskliga rättigheter eller förstör miljön. Det är dags att agera nu.

Mer aktuellt

Nyhet - 2023-09-13

ForumCiv byter projektsystem hösten 2023

Information till organisationer som använder ForumCivs organisationsportal samt till er som planerar att ansöka om medel via Svenska Partnerskapsprogrammet. Snart ersätts organisationsportalen av ett...

Demonstranter står med skyltar med budskap som rädda vår enda planet vid Odenplan i Stockholm.
Nyhet - 2023-09-01

Vad är civilsamhället?

I debatten om Sveriges bistånd nämns ofta civilsamhället. Här förklarar vi mer om vad civilsamhället egentligen är.