Riksdagsbundet Agenda 2030-mål

Nyhet - 2019-03-15
Hållbar utveckling är inget projekt utan måste vara det övergripande målet för all politik. Därför föreslår Agenda 2030-delegationen ett riksdagsbundet mål för Agenda 2030. Forum Syd välkomnar flera förslag för stärkt genomförande av agendan.
Agenda 2030 delegationen överlämnar slutbetänkande till Isabella Lövin.

Agenda 2030-delegationen har överlämnat sitt slutbetänkande till miljö- och klimatminister Isabella Lövin. Slutbetänkandet lämnar förslag som ska stärka förutsättningarna för staten att genomföra Agenda 2030 och för att stärka samverkan och dialog med andra aktörer.  

Riksdagsbundet mål

Delegationen föreslår ett mål för genomförandet av Agenda 2030 som beslutas av riksdagen. Med ett riksdagsbundet mål för helheten i Agenda 2030 stärks långsiktigheten, den politiska förankringen och uppföljningen av regeringens arbete. 

Målet som föreslås: ”Sverige är ledande i genomförandet av FN:s Agenda 2030 för miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling både nationellt och internationellt. För att uppnå målet bedriver Sverige ett ambitiöst arbete som leder till hållbar utveckling i hela samhället och bidrar till hållbar utveckling globalt. Offentliga aktörer på nationell, regional och lokal nivå arbetar aktivt i sina verksamheter för att uppnå Agenda 2030. Agendan genomförs i brett partnerskap med samhällets aktörer.”

Delegationen uppmanar även regeringen ange för riksdagen:

  • Hur regeringen arbetar för att målet ska uppnås.
  • Hur regeringen avser att återrapportera genomförandet av Agenda 2030 till riksdagen och till FN.

- Vi välkomnar förslaget om ett riksdagsbundet mål och kan inte nog understryka vikten av att skapa långsiktighet och bred politisk förankring i arbetet med Agenda 2030, säger Forum Syds policyrådgivare Anna Blücher. 

Isabella Lövin poserar tillsammans med Agenda 2030-delegationen.
Delegationen pekar också på utmaningen att leva upp till de riksdagsbundna mål som redan finns, vilket visar på behovet av att kraftsamla om målen ska nås.

Dialog och uppföljning

Fortsatt dialog och samverkan mellan olika aktörer är centralt i genomförandet av Agenda 2030. Delegationen föreslår att dialogforum arrangeras regelbundet på nationell och regional nivå, där en bredd av aktörer från olika sektorer deltar.

Delegationen föreslår också att en kommitté med ledamöter från olika delar av samhället, likt det klimatpolitiska rådet som utvärderar regeringens politik för att nå klimatmålen. Kommitténs uppgift skulle vara att följa upp och utvärdera genomförandet och ge förslag på åtgärder som driver arbetet framåt. 

Utöver att regeringens PGU-skrivelse (politik för global utveckling) ska utgöra en del av rapporteringen av Agenda 2030 föreslår delegationen även en samlad redovisning av regeringens arbete med Agenda 2030 genom en bilaga till budgetpropositionen.  

Lagstiftning för företag och mänskliga rättigheter

Delegationen upprepar förslaget om stärkt lagstiftning om företagande och mänskliga rättigheter som också fanns med i delegationens förslag till handlingsplan från 2017.

Vi välkomnar delegationens förslag om att utreda en förstärkt nationell lagstiftning för företag och mänskliga rättigheter.

Säger Karin Gregow, policy rådgivare på Forum Syd och betonar att det är viktigt att svenska företag tar sitt ansvar för att det inte sker kränkningar av mänskliga rättigheter i kund- eller leverantörsled. Frivilliga riktlinjer är inte tillräckligt. Flera andra länder har infört eller håller på att införa liknande lagstiftningar, så här riskerar Sverige att halka efter. 

Karta på de 17 globala målen
Med mindre än 11 år kvar så måste världens ledare öka takten om de ska uppfylla sina löften innan 2030.

Civilsamhället är en hörnsten

Civilsamhället, med dess olika roller, beskrivs som en hörnsten i ett hållbart samhälle. Det krympande demokratiska utrymmet för civilsamhället hotar hela genomförandet av Agenda 2030 och det är viktigt att Sverige fortsätter stå upp för rätten att organisera sig i alla länder.  

Civila samhällets verksamheter är av stor betydelse för agendans mål om ökad jämlikhet och att ingen ska lämnas utanför.

Osäkerhet och bristande långsiktighet i finansieringen av organisationers verksamhet är ett hinder i civilsamhällets arbete för hållbar utveckling. Forum Syd välkomnar delegationens bedömningar att regeringen och myndigheter aktivt bör verka för att öka långsiktigheten i den statliga bidragsgivningen till organisationer. 

Regeringen ska nu läsa betänkandet och Isabella Lövin kan i nuläget inte ge besked om det kommer att gå ut på remiss.

Mer aktuellt

Magnus tittar in i kameran iklädd en grå kavaj och blå skjorta. Till höger en skärmdump på debattartikel i Göteborgs-posten.
Debatt - 2024-04-11

Regeringens attack på biståndet ett lågvattenmärke

Regeringen går i öppen konflikt med svenska biståndsorganisationer och kastar borgerliga biståndsprinciper över bord. När en regering angriper civilsamhället är det dags att dra öronen åt sig, skriver...

Anna Stenvinkel. Johan Forsell vid presskonferens.
Nyhet - 2024-03-19

Sida säger upp avtal med civilsamhället

Fredag 15 mars meddelade Sida att de säger upp sitt avtal med ForumCiv, och alla andra strategiska partnerorganisationer inom civilsamhället, från och med sista december i år.