#Stockholm4EaP 17-20 september

Nyhet - 2017-08-15
Sextio deltagare från civilsamhället i Sverige och Östliga Partnerskapsregionen (Öst-P) kommer att diskutera nödvändiga reformer för Armenien, Azerbajdzjan, Belarus, Georgien, Moldavien och Ukraina och hur dessa reformer kan göras hållbara och rättighetsbaserade.
Forum Syd default

Sverige och Polen var drivande i etableringen av Östliga Partnerskapregionen 2009, med syfte att inom ramen för Europeiska Unionen (EU) stärka relationerna mellan EU och länderna inom Östeuropa (Armenien, Azerbajdzjan, Belarus, Georgien, Moldavien och Ukraina). Öst-P har sedan dess fungerat som en plattform för politisk associering och ekonomisk integration. Partnerskapet är baserat på ett gemensamt åtagande kring internationell rätt och medborgerliga friheter, demokrati, fungerande rättstat och mänskliga rättigheter.

Relationerna mellan EU, Ukraina, Georgien och Moldavien har utvecklats väl på senare år med ratificering av Association Agreement (AA) och Deep Comprehensive Free Trade Agreement (DCFTA). Emellertid så har relationerna med Azerbajdzjan, Armenien och Belarus inte utvecklats i samma takt. Konferensen (#Stockholm4EaP) är organiserad av Forum Syd med stöd från Utrikesdepartmentet. Syftet med konferensen är att diskutera nödvändiga reformer i Östliga Partnerskapsregionen och hur dessa reformer kan göras hållbara och rättighetsbaserade. Rekommendationerna kan sedermera användas i påverkanssyfte och i att nå ut gentemot diverse intressenter.

Inför #Stockholm4EaP så genomför Forum Syd förberedande möten i alla de sex länderna inom Östliga Partnerskapsregionen. Syftet med mötena är att identifiera nödvändiga reformer utifrån internationella och regionala åtaganden såsom hållbarhetsmålen (Agenda 2030), Östliga Partnerskaps-målen till 2020 och andra internationella avtal såsom Parisavtalet eller Istanbulkonventionen. Hittills så har förberedande möten genomförts i Azerbajdzjan, Georgien och Moldavien där diskussionerna har varit dynamiska och resulterat i rekommendationer av vilka reformer som behövs inom Östliga Partnerskapsregionen, till exempel decentralisering för att stärka offentlig administration, infrastruktur och avfallshantering.

För mer information, vänligen kontakta projektkoordinator Daniel Rosell.

Mer aktuellt

Nyhet - 2023-09-13

ForumCiv byter projektsystem hösten 2023

Information till organisationer som använder ForumCivs organisationsportal samt till er som planerar att ansöka om medel via Svenska Partnerskapsprogrammet. Snart ersätts organisationsportalen av ett...

Demonstranter står med skyltar med budskap som rädda vår enda planet vid Odenplan i Stockholm.
Nyhet - 2023-09-01

Vad är civilsamhället?

I debatten om Sveriges bistånd nämns ofta civilsamhället. Här förklarar vi mer om vad civilsamhället egentligen är.