5 saker vi saknar i reformagendan

Nyhet - 2024-01-23
Regeringens reformagenda för biståndet lyfter bland annat hur ett livskraftigt, pluralistiskt och självständigt civilsamhälle är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Det är positivt. Däremot är fortfarande mycket oklart hur reformagendan ska implementeras. Vi listar fem saker vi saknar som borde stå med!

Bistånd ska vara bistånd

Att regeringen följer OECD DAC:s principer om vad som är bistånd.  I Reformagendan nämns flera förslag som inte är tillåtet att ta med i redovisningen av biståndskostnader till OECD DAC, till exempel exportkrediter och att använda bistånd för att bekosta återvändande från ett DAC-medlemsland till ett låginkomstland. 

Klimaträttvisa

Att biståndsmedel ska gå till klimatanpassning för de mest drabbade länderna och grupperna.  I reformagendan prioriteras snabb utsläppsminskning, som globalt är lika viktigt, även för utsatta människor i de mest drabbade länderna. Men av den knappa klimatfinansiering som finns går redan merparten till utsläppsminskning, medan anpassningsåtgärder är helt centrala för redan nu utsatta samhällen.  

Jämställdhet

Att jämställdhet genomsyrar alla politikområden med mål, åtgärder och metoder.  Enligt reformagendan ska jämställdhet beaktas i alla relevanta insatser. Med tanke på det pågående bakslaget mot kvinnors, flickors och hbtqi-personers rättigheter världen över behöver jämställdhet genomsyra alla delar i utrikes- och biståndspolitiken.

Fred

Prioritera inkluderande fredsprocesser.  Arbetet för fredliga och inkluderande samhällen är borttaget som prioritering i reformagendan. Det saknas referens till fredsprocesser där till exempel unga och andra grupper inkluderas. Kvinnors deltagande i fredsprocesser nämns en gång. 

Fokus på de mest utsatta

En samstämmig politik för global hållbar utveckling och Agenda 2030 med fokus på de utsattas behov.   Reformagendan hänvisar inte till det riksdagsbundna åtagandet om en samstämmig politik för hållbar utveckling och Agenda 2030, istället har fokus skiftat till att se bistånd som ett verktyg för att främja svenska intressen. 

Vad är reformagendan?

När regeringen tillträdde aviserades en reformering av Sveriges internationella bistånd. Reformagendan ”Bistånd för en ny era – frihet, egenmakt och hållbar tillväxt” visar på den riktning som regeringsunderlaget vill se för Sveriges utvecklingssamarbete. 

Mer aktuellt

Text: Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina
Nyhet - 2024-02-21

Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina

Efter sin granskning ser Sida nu inga hinder för myndigheten att återuppta stödet till Palestina. Vi har frågat våra medlemmar med verksamhet i landet om hur de ser på det fortfarande frysta...

Demonstration på Götgatan i Stockholm. Människor med skyltar. En har texten climate inequality kills.. Text
Nyhet - 2024-02-21

Vad tycker svenska folket om bistånd?

Svenskarna vill ha mer bistånd och tror på civilsamhället! Vi sammanfattar delar av Sidas årliga undersökning Opinion om biståndet 2023.