Ny rapport: Vem värnar demokratin?

Nyhet - 2022-09-22
I en ny rapport uppmanar vi Sida att se över hur man kan agera i auktoritära länder för att stötta demokratiska krafter i dessa länder.
personer tänder ljus vid manifestation i Colombia

Demokratin fortsätter sin tillbakagång runt om i världen och det civila samhället är under attack. Trenden är tydlig. Allt fler länder har rört sig i auktoritär riktning och även länder i Europa, som Polen och Ungern, bidrar till den negativa trenden. Ryssland under Vladimir Putin har fallit till botten på alla demokratiindex och många menar att landet nu går från auktoritärt styre till en total diktatur. I många länder har yttrandefriheten och pressfriheten försvagats och utrymmet för det civila samhället har krympt.

Hur mäter man demokrati?

Vår rapport beskriver olika sätt att mäta demokrati och vilka baskriterier som ska vara uppfyllda för att ett land ska vara en demokrati. Men oavsett exakt hur man mäter så är det tydligt att demokratin är starkt hotad på många håll och att världen idag befinner sig på ungefär samma demokratiska nivå som 1990. Rapporten visar att autokratisering av länder ofta inleds med ett krympande utrymme för media, akademiker och i synnerhet för det civila samhället. Covid-19 pandemin har utnyttjats av flera länder för att försvaga demokratin, bland annat genom att länderna har använt pandemilagar för att specifikt förbjuda verksamhet organiserad av den politiska oppositionen.

Vi är djupt bekymrade över demokratins tillbakagång under det senaste decenniet. Den eskalerande vågen av autokratisering runt om i världen belyser behovet av nya initiativ för att försvara demokratin.
The V-Dem Institute Team

Människor i Kenya står på scen framför en publik. I bakgrund syns en banderoll med texten democracy and human rights festival.
ForumCiv arrangerar årligen en demokratifestival i Kenya.

Stort och brett demokratibistånd

Sverige har länge varit en av de största givarna av demokratibistånd inom OECD:s biståndskommitté DAC. Demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer är det största verksamhetsområdet för Sida. Nästan en fjärdedel av Sidas utbetalningar går till insatser inom detta område. Av dessa dryga sex miljarder kronor går i sin tur 40 procent till insatser för att stärka det civila samhället.

Vår rapport visar att det svenska demokratibiståndet är brett, både vad gäller innehåll och geografisk spridning. Det omfattar allt från påverkan om rättighetsperspektivet eller civilsamhällets betydelse på internationell nivå till kvinnors deltagande eller stöd till fria medier. Om ett land utvecklas i auktoritär riktning kan Sida styra bort biståndet från statliga myndigheter till oberoende aktörer. 

2019 lanserade regeringen Demokratisatsningen för att säkerställa att främjandet av demokrati genomsyrar UD:s alla verksamhetsområden. Hittills har bland annat ett hundratal samtal med civilsamhället och lokala aktörer, så kallade Democracy Talks, ägt rum på ambassader runt om i världen. Vid dessa möten har demokratifrågor belysts ur olika synvinklar. 

Försvaret för mänskliga rättigheter kräver inte bara att man förhindrar autokratiska övergrepp utan också att förbättra demokratiskt ledarskap.
Kenneth Roth, f d chef för Human Rights Watch

Lokalt ägarskap

Demokratibyggandet handlar om ett ömsesidigt lärande för att hantera gemensamma utmaningar. På många håll i världen har civilsamhället gått i bräschen för stärkt demokrati och är en av de viktigaste demokratifrämjande krafterna i länder som går i en allt mer auktoritär riktning. 

I vår rapport uppmanar vi också Sida att se till att lokalt ägarskap utgör en central princip i demokratibiståndet för att säkerställa att stödet baseras på kunskap och erfarenhet från lokala organisationer och demokratiska krafter i samarbetsländerna.

Mer aktuellt

Text: Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina
Nyhet - 2024-02-21

Återuppta utvecklingsbiståndet till Palestina

Efter sin granskning ser Sida nu inga hinder för myndigheten att återuppta stödet till Palestina. Vi har frågat våra medlemmar med verksamhet i landet om hur de ser på det fortfarande frysta...

Demonstration på Götgatan i Stockholm. Människor med skyltar. En har texten climate inequality kills.. Text
Nyhet - 2024-02-21

Vad tycker svenska folket om bistånd?

Svenskarna vill ha mer bistånd och tror på civilsamhället! Vi sammanfattar delar av Sidas årliga undersökning Opinion om biståndet 2023.